Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň

Melek Taus

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň Belli bir ideologiýada Hudaý dünýäni ýedi mukaddes perişdäniň gözegçiliginde goýýar. Melek Taus ýa-da Tawus perişdesi, älemgoşar görnüşinde Taňrynyň Nuryndan ilkinji bolup çykan we iň ulusydyr. Bu ýedi perişde, älemgoşaryň ýedi reňkidir, Melek Taus gök. Melek Taus Adam ata baş egmekden ýüz öwürende, asmandan taşlandy. Ol buýsanç günäsinden toba edip, 7000 ýyllap aglady, gözýaşlary dowzahyň oduny söndürdi. Melek Taus bagyşlandy we perişdeleriň başlygy wezipesine bellendi. Melek Taus, kosmiki EGG-den kosmos ýaradan Hudaýyň döreden görnüşidir.

Taslamanyň ady : Melek Taus, Dizaýnerleriň ady : Samira Mazloom, Müşderiniň ady : Samira.Mazloom Jewellery.

Melek Taus Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.