Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kanselýariýa

commod – Feines in Holz

Kanselýariýa “Haryt” içerki işlerde ýöriteleşendir. “Agaçdan ýasalan önümler” şygary bilen kompaniýa aýratyn aýratyn ýaşaýyş jaý taslamalaryny durmuşa geçirýär. Kanselýariýa bu talaby kanagatlandyrmalydy. Azaldylan, ýöne oýnaýan düzüliş, esasanam garylan reňk bilen amala aşyryldy. Kanselýariýa firmanyň stilini we diňe iň gymmatly materiallary ulanmak ideologiýasyny görkezýär: Kagyz 100 göterim pagtadan, hakyky agaç şkafyň konwertlerinden ýasalýar. Wizit kartoçkalarynda adaty agaç önümlerini öz içine alýan 3 ölçegli otag döretmek arkaly kompaniýalaryň şygary “şekillendirilýär”.

Taslamanyň ady : commod – Feines in Holz, Dizaýnerleriň ady : Jens Lattke, Müşderiniň ady : Lattke und Lattke.

commod – Feines in Holz Kanselýariýa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.