Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Toplumy

Riposo

Kofe Toplumy Bu hyzmatyň dizaýny, 20-nji asyryň başynda iki sany nemes Bauhaus we rus awangardy tarapyndan ylhamlandy. Gaty göni geometriýa we oýlanyşykly işlemek şol döwrüň manifestleriniň ruhuna doly laýyk gelýär: "amatly zat owadan". Şol bir wagtyň özünde, häzirki zaman tendensiýalaryna eýerip, dizaýner bu taslamada iki gapma-garşylykly materialy birleşdirýär. Klassiki ak süýt farfor dykylykdan ýasalan açyk gapaklar bilen doldurylýar. Dizaýnyň işleýşi ýönekeý, amatly tutawaçlar we formanyň umumy ulanylyşy bilen goldanýar.

Taslamanyň ady : Riposo, Dizaýnerleriň ady : Mikhail Chistiakov, Müşderiniň ady : Altavolo.

Riposo Kofe Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.