Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Quilling

Archangel Michael

Quilling Baş perişde Maýkl, Niamhyň döreden çarçuwaly kwilling eseri. Arhangel Maýklyň bu Quilling eserini döretmek üçin ylhamy ejesinden geldi. Garry enesi gaty syrkawlanda, Niamhyň ejesi maşynda bardy we baş perişde Maýkl nyşany nyşanasy aradan çykanda aýnadan jübüsine düşdi we bu goralýandygyny bilip, olara rahatlyk berdi. Maksat, tomaşaçy eseri synlaýarka başlangyç täsir döretmekden, jikme-jiklikleri görmek üçin tomaşaçylaryň gözüni has ýakynlaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Archangel Michael, Dizaýnerleriň ady : Niamh Faherty, Müşderiniň ady : Niamh Faherty.

Archangel Michael Quilling

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.