Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kaska Üçin Sumka

Toba Tank

Kaska Üçin Sumka Toba ulagy saklansoň, uçar kaskasyny dolandyrmak mümkinçiligini hödürleýär. Tutuşlygyna suwy goraýjy we antibaskulýasiýa edýär, olar hatar bilen enjamlaşdyrylan, 87% gaýtadan işlenen / dikeldiş materiallary bilen ýasalan we el, egin we sumka bilen göterilip bilner. Toba, içerki şahsy zatlar üçin uçar kaskasyny garşy alýar. Kaskany geýip, rahat we çydamly dizaýn sumkasyny öwürýär. Şeýle-de bolsa, köýnek, umumy howpsuzlyk üçin bedene ýapyşýar. Hemmeler we her pursat üçin iş şertleri (iki tigirde hereket etseňiz) we boş wagt. Kaska uçary üçin ilkinji gapak.

Taslamanyň ady : Toba Tank, Dizaýnerleriň ady : Enrico Enrieu and Emanuela Zaniboni, Müşderiniň ady : Toba Tank.

Toba Tank Kaska Üçin Sumka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.