Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek

InterBrasil

Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek Markanyň täzeden gözden geçirilmegi we täzeden dizaýn edilmegi üçin ylham, kompaniýanyň medeniýetine modernizasiýa we integrasiýa üýtgeşmeleri boldy. Heartüregiň dizaýny indi marka bilen daşarky bolup bilmez, içerde işgärler bilen däl, müşderiler bilen hem hyzmatdaşlyga ylham berer. Peýdalar, ygrarlylyk we hyzmatyň hiliniň arasyndaky bitewi birleşik. Görnüşinden reňklere çenli täze dizaýn ýüregi B bilen birleşdirdi we T.-de saglyk haçyny birleşdirdi. Iki söz ortada birleşip, nyşany bir söz, bir nyşan ýaly edip, R we B birleşdirýär. ýürek.

Taslamanyň ady : InterBrasil, Dizaýnerleriň ady : Mateus Matos Montenegro, Müşderiniň ady : InterBrasil.

InterBrasil Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.