Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Urologiýa Klinikasy

The Panelarium

Urologiýa Klinikasy “Panelarium”, “Da Winçi” robot operasiýa ulgamlaryny dolandyrmak üçin tassyklanan az sanly hirurgyň biri bolan doktor Matsubara üçin täze klinika meýdançasydyr. Dizaýn sanly dünýäden ylham aldy. Ikilik ulgamyň bölekleri 0 we 1 ak giňişlikde interpolirlendi we diwarlardan we potolokdan çykýan paneller bilen şekillendirildi. Pol hem şol bir dizaýn tarapyna eýerýär. Paneller, tötänleýin görnüşi işlese-de, alamatlar, oturgyçlar, hasaplaýjylar, kitap tekjeleri we hatda gapy tutawaçlary bolýar, iň esasysy hassalar üçin iň az gizlinligi üpjün edýän göz körleri.

Taslamanyň ady : The Panelarium, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : Matsubara Clinic..

The Panelarium Urologiýa Klinikasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.