Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Jal

Lampa Diňe başga bir çyra, Jal üç esasy ýörelgä esaslanýar: ýönekeýlik, hil we arassalyk. Dizaýnyň ýönekeýligini, materiallaryň hilini we önümiň maksadynyň arassalygyny öz içine alýar. Bu esasy saklandy, ýöne aýna we ýagtylyga deň derejede ähmiýet berdi. Şol sebäpli Jal dürli usullar, formatlar we kontekstlerde ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : Jal, Dizaýnerleriň ady : David Grifols, Müşderiniň ady : Mos.

Jal Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.