Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungat

Gold and Spiderweb

Sungat Öýjükli web we tebigy estetika hemişe ünsi özüne çekýär. Gynansagam, onuň gözelligi uzak dowam etmeýär. Maksat bu şöhraty baky halas etmek we ony iň üýtgeşik görnüşde görkezmek, göçürip almaýan we adamzadyň ozal eden zatlaryna meňzemeýän sungat obýektini döretmekdi. Bu maksada ýetmek üçin Andrejs Nadezdinskis köp kynçylyklara duçar boldy: ony nädip daşamaly, saklamaly we soňra 24k altyn bilen örtmeli.

Taslamanyň ady : Gold and Spiderweb, Dizaýnerleriň ady : Andrejs Nadezdinskis, Müşderiniň ady : Andrejs Nadezdinskis.

Gold and Spiderweb Sungat

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.