Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Natal-Ya Agajy

A ChristmaSpiral

Natal-Ya Agajy Dizaýner, däp-dessurlaryň nusgawy nyşany bolan Ro Christmasdestwo agajyny täze görnüşleri we täze materiallary ulanmak arkaly gaýtadan düşündirmäge synanyşdy. Hususan-da, şol bir wagtyň özünde konteýner we onuň mazmunyna öwrülen obýektiň ösüşine ünsi jemledi, açylanda goldaw bazasyna öwrülýän guty konteýnerini dizaýn etdi. Aslynda, ulanylmadyk agaç silindr görnüşli agaç guty bilen gurşalan we goralýar, şol bir wagtyň özünde bu dizaýn obýektiniň kompozisiýa dikligini ýokarlandyrýan, uzynlygy boýunça ýagty şöhle bilen gurşalan spiral görnüşde ösýär.

Taslamanyň ady : A ChristmaSpiral, Dizaýnerleriň ady : Francesco Taddei, Müşderiniň ady : Francesco Taddei.

A ChristmaSpiral Natal-Ya Agajy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.