Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Meet Chuanchuan

Logo Has köp restoran, Siçuan aşhanasynyň bir görnüşi bolan Hytaýda Çuançuana hyzmat edip başlaýar. Olaryň köpüsinde ajaýyp iýmitleriniň özüne çekijiligini peseldýän dogry ýa-da owadan nyşan ýok. Şeýle-de bolsa, bu logo dürli iýmit materiallary üçin durýan iki esasly grafikadan, kwadratdan we üçburçlukdan ybarat. Bu nyşanyň umumy görnüşi, gyzgyn gazany alamatlandyrýan tegelek şekildir. Has ýönekeý, has aňsat we has gönümel bolmak üçin döredilen bu logotip, has köp müşderini özüne çekip biler.

Taslamanyň ady : Meet Chuanchuan , Dizaýnerleriň ady : Sitong Liu, Müşderiniň ady : Kinpak brand group.

Meet Chuanchuan  Logo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.