Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gök Önümler Üçin Gaplamak Gaplamanyň

Natures Art

Gök Önümler Üçin Gaplamak Gaplamanyň Gaplamanyň dizaýn kompozisiýasy el bilen çekilen suratlary gyzyl we gyrmyzy reňkler bilen birleşdirýär. Bu aýratyn reňkleriň goýulmagy, gapyň içindäki önümleriň tebigy gelip çykyşyny görkezýän ak kanwadaky gara çyzykly suratlar bilen tapawutlanýar. Kompozisiýanyň merkezi, logotipiň we önümiň beýanynyň sag tarapda görkezilmegine ýol açyp, çepe birneme ýerleşdirilýär. Suratlar gök önümleri köp mukdarda jikme-jiklik bilen suratlandyrýar.

Taslamanyň ady : Natures Art, Dizaýnerleriň ady : Gabriela Chelsoi | CreativeByDefinition, Müşderiniň ady : Gabriela Chelsoi - CreativeByDefinition.

Natures Art Gök Önümler Üçin Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.