Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kreslo

Ami

Kreslo AMI kreslo restoranlarda intensiw ulanmak üçin döredildi. Örän oňaýly we ygtybarly, şeýle hem restoranyň kyn şertlerinde hyzmaty ep-esli ýeňilleşdirmek üçin pikir edildi. Reýbi topuny ýada salýan dürli ýumurtga çyzyklary bilen oňat tegelek görnüşi, müşderileriň restoranda bolany üçin özlerini rahat we bagtly duýmagyny üpjün edýär. Gollardaky elliptik deşikler, adamlar urmagy halaýan agaçdan ýasalan bölekler bilen örtülendir. Kreslo, şahsylaşdyrylan poli-hromatiki toplumyň düzümini döretmäge mümkinçilik berýän köp dürli açyk reňklerde bar

Taslamanyň ady : Ami, Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

Ami Kreslo

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.