Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Wanlin Art Museum

Logo Wanlin sungat muzeýi Wuhan uniwersitetiniň şäherçesinde ýerleşýändigi sebäpli, döredijiligimiz aşakdaky aýratynlyklary görkezmelidir: Adaty sungat galereýasynyň taraplaryny öz içine alýan talyplar sungata hormat goýmak we baha bermek üçin merkezi ýygnak nokady. Şeýle hem 'gumanistik' hökmünde duş gelmeli boldy. Kollej okuwçylary durmuşynyň başlangyç setirinde duranynda, bu sungat muzeýi okuwçylaryň sungatyna baha bermek üçin açylyş bölümi bolup durýar we sungat olara ömürlik ýoldaşlyk eder.

Taslamanyň ady : Wanlin Art Museum, Dizaýnerleriň ady : Dongdao Creative Branding Group, Müşderiniň ady : Wuhan University.

Wanlin Art Museum Logo

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.