Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Planlaýjy

Lab

Köpugurly Planlaýjy Bu taslama, senagat bilen tebigatyň arasyndaky gatnaşyklar barada duýgulary we pikirleri döretmek we döretmek isleýär. LAB ýapyk ösümlikleri ösdürip ýetişdirmegiň aňsat we ajaýyp usulyny getirýär. Ulanyjylar onuň ululygyny dürli ýerlere laýyklaşdyryp bilerler we çyralary ösümliklere ýeterlik tebigy ýagtylyk çeşmeleri bolmadyk ýerlerde bolmaga mümkinçilik berýär. Ulanyjylara aýna gaplaryň dürli konfigurasiýalary bilen oýnamaga mümkinçilik berýän modully gurluş, ony ekýän ýa-da ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanyp bilersiňiz. Dizaýn, terrarium, gidroponika we adaty ösdürip ýetişdirmek üçin gaplar hasaplanýar.

Taslamanyň ady : Lab, Dizaýnerleriň ady : Diego León Vivar, Müşderiniň ady : Diego León Vivar.

Lab Köpugurly Planlaýjy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.