Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gulakhalka

Night Light

Gulakhalka Garaňkylykda yşyklandyrýan we ýalpyldawuk fosforly şaý-sepleriň bir bölegi, abysal balyklaryň bioluminesensiýasynda ylham aldy. Balyklaryň bu görnüşleri ummanyň çuňlugynda ýaşaýar we hatda bütin garaňkylykda-da özlerini ýagtylandyrmak syrly ukyplary arkaly özlerini garşy jyns üçin özüne çekiji we özüne çekiji edýär. Bu ajaýyp sungat eseri bilen aýallara gijelerine-de şöhle saçmaga mümkinçilik bermekçi.

Taslamanyň ady : Night Light, Dizaýnerleriň ady : Gabriel Juliano, Müşderiniň ady : Gabriel Juliano.

Night Light Gulakhalka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.