Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Yşyklandyryşy

Herno

Şäher Yşyklandyryşy Bu taslamanyň kynçylygy, Tähran gurşawyna laýyk gelýän we raýatlary özüne çekýän şäher yşyklandyryşyny düzmek. Bu yşyk Tähranyň esasy nyşany bolan Azadi diňinden ylham aldy. Bu önüm daş-töweregi we ýyly yşyk çykýan adamlary ýagtylandyrmak we dürli reňkli dostlukly atmosfera döretmek üçin döredildi.

Taslamanyň ady : Herno, Dizaýnerleriň ady : Mohsen Noroozi, Müşderiniň ady : egg plus.

Herno Şäher Yşyklandyryşy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.