Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Grafika Sungat Katalogy Grafikanyň

Grafika ASP Krakow

Grafika Sungat Katalogy Grafikanyň Ububileý albomy Krakowyň Şekillendiriş sungaty akademiýasynyň Grafika sungaty fakultetiniň 45 ýyllygyny belleýär. Onda mekdebiň esasy pursatlarynyň giň spektri bar: mugallymlaryň we okuwçylaryň sungat eserleri, arhiw suratlary, mugallymlaryň iş möhletleri, akademiýanyň binalary bilen kartalar, uçurymlaryň görkezijisi. Hilleri: 3 dürli bölek; Adaty karton yz portfelleri ýaly 5 gapak; metal çap etmek matrisasyny döredýän örtüklerdäki reňk we nagyşly atlar; bilgeşleýin çap etmek ýalňyşlyklary; garyn zolagy bilen örtülen görünýän oňurga bilen tikilen ýelimli baglanyşyk.

Taslamanyň ady : Grafika ASP Krakow, Dizaýnerleriň ady : Aleksandra Toborowicz, Müşderiniň ady : Faculty of Graphic Arts at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow.

Grafika ASP Krakow Grafika Sungat Katalogy Grafikanyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.