Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Modully Diwan

Cloche Sofa

Modully Diwan “Cloche Sofa” şäher durmuşynyň bir elementini objets d'art-a geçirýän iş organydyr. Heýkeltaraşlyk, daşky gurşaw çyrasy ýa-da modully diwan hökmünde ulanylyp bilner. Gurlan gurluş ülňülerini we gurluşyk materiallarynyň elementlerini sökýän we tapylan materialy çylşyrymly dizaýna öwrüp, umumy bir zady manyly birleşmä öwürýän peýza. Ewolýusiýasyny görkezýär. Bu eser asyl ulanyşlaryndan has köp, taşlanan, dikeldilen we täzelenen zatlary öz içine alýar.

Taslamanyň ady : Cloche Sofa, Dizaýnerleriň ady : Carlo Sampietro, Müşderiniň ady : Carlo Sampietro Artist.

Cloche Sofa Modully Diwan

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.