Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol We Uly Bag Fakeli

NI

Gurşunly Parazol We Uly Bag Fakeli Täze NI Parasol, yşyklandyryşy ýagty obýektden has köp bolup biler ýaly kesgitleýär. Parazol bilen bag fakelini täzelik bilen birleşdirip, NI howuzuň ýakasynda ýa-da beýleki açyk meýdançalarda gün otaglarynyň ýanynda akylly görünýär. Barmak duýgusy bolan OTC (bir sensorly dimmer) ulanyjylara 3 kanally yşyklandyryş ulgamynyň islenýän yşyklandyryş derejelerine rahatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär. NI, şeýle hem, az mukdarda ýylylyk öndürýän pes woltly 12V LED sürüjini kabul edýär, bu ulgam üçin 2000pc-den gowrak 0.1W LED bilen energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : NI , Dizaýnerleriň ady : Terry Chow, Müşderiniň ady : FOXCAT.

NI  Gurşunly Parazol We Uly Bag Fakeli

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.