Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol Parazol bilen bag fakeliniň innowasiýa kombinasiýasy NI, häzirki zaman mebelleriniň uýgunlaşmagyny görkezýän täze dizaýn. Klassiki parazoly köptaraply yşyklandyryş ulgamy bilen birleşdiren NI Parasol, irden agşama çenli köçe gurşawynyň hilini ýokarlandyrmakda öňdebaryjy rol oýnar diýlip garaşylýar. Barmak duýgusy bolan OTC (bir sensorly dimmer) adamlara 3 kanally yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny rahatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär. Pes woltly 12V LED sürüjisi, az mukdarda ýylylyk öndürýän 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy bilen energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : NI , Dizaýnerleriň ady : Terry Chow, Müşderiniň ady : FOXCAT.

NI  Gurşunly Parazol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.