Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwara Asylan Wc

Bplus Wall-hung WC with cleaRim system

Diwara Asylan Wc Isvea innowasiýa arassalaýyş goşmaçasy bilen adaty WC-ni B + görnüşine öwürýär, köpçülikleýin hajathanalarda we hususy hammamlarda ulanylyp bilner. B + WC adaty WC bilen deňeşdirilende has kiçi diwar asylan pan bar. Onuň tegelek ykjam görnüşi giňişlikden netijeli peýdalanmagy hödürleýär. Täze “B + cleaRing WC” -iň çyzygy ýok. Gizlin çyzyk ýok bolsa, mikroblaryň gizlenjek ýeri ýok diýmekdir. B + WC-iň arassaçylyk dizaýny, suwuň sarp edilişini we daşky gurşawa zyýanly hammam himiki serişdelerini ulanmagyň zerurlygyny azaldýan jamy arassalamagy aňsatlaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Bplus Wall-hung WC with cleaRim system , Dizaýnerleriň ady : Isvea Eurasia, Müşderiniň ady : ISVEA.

Bplus Wall-hung WC with cleaRim system  Diwara Asylan Wc

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.