Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Içerki Marka

Wellness and DaySPA

Korporatiw Içerki Marka Müşderini gelenden soň höweslendirmek üçin döredilen, gündelik şäher işinden ruhy we beden taýdan ýokary göterilýän giňişlige derrew geçmäge kömek edýän “Day” spa desgasy. Marka düşünjesi, potoloklaryň we diwarlaryň parametriki göwrümine degişlidir, bu tebigy gowaklaryň açylmagy ýaly tebigy gündizine ofisiň we olaryň arkasyndaky buhgalteriýa ýerleriniň suw basmagyna mümkinçilik berýär. Iki kabul ediş moduly, iki taraplaýyn ýarym gymmat bahaly daşlara meňzeýän mis ýapraklarynda ýalpyldawuk. Dizaýn çemeleşmesi, ýüze çykarylmagy üçin arassalanmaga mätäç içki gözelligiň metaforasydyr.

Taslamanyň ady : Wellness and DaySPA, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : BllendDesignOffice.

Wellness and DaySPA Korporatiw Içerki Marka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.