Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Hamon

Sagat Hamon tekiz we tegelek çin önümlerinden we suwdan ýasalan sagat. Sagadyň elleri her sekuntda aýlanýar we ýuwaşlyk bilen suwy bulaşdyrýar. Suwuň üstündäki özüni alyp barşy, geçmişden şu güne çenli öndürilen süýümleriň üznüksiz gabat gelmegi. Bu sagadyň özboluşlylygy diňe bir häzirki wagty däl, eýsem suwuň üstünde her pursat üýtgäp durýandygyny görkezýän wagtyň ýygnanmagyny we ýitmegini görkezmekdir. Hamon ýapon sözüniň adyny göterýär.

Taslamanyň ady : Hamon, Dizaýnerleriň ady : Kensho Miyoshi, Müşderiniň ady : miyoshikensho.

Hamon Sagat

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.