Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwulýan

Spiral

Ýuwulýan Süýji suw iň gymmatly tebigy baýlyklaryň biridir; akesylanlaryň gymmatly we gymmatly hazynalary goraýan hekaýalary we rowaýatlary eşitdik. Şonuň üçin ony goramak üçin konus suw howzuna örtülen ýylandan ylham aldyk. Anotherene bir aýratynlygy, suw kranyny açmak üçin elleri ulanmak köpçülik ýerlerinde hemmeler üçin ýakymly bolup bilmez. Bu dizaýnda, aýak pedalyny basyp krany açmak we ýapmak üçin pedal ulanylýar.

Taslamanyň ady : Spiral, Dizaýnerleriň ady : Naser Nasiri & Taher Nasiri, Müşderiniň ady : AQ QALA BINALAR.

Spiral Ýuwulýan

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.