Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Haly

Folded Tones

Haly Halylar aslynda tekiz, maksat bu ýönekeý hakykata garşy çykmakdy. Üç ölçegli illýuziýa diňe üç reňk bilen gazanylýar. Halylaryň dürlüligi we çuňlugy, belli bir giňişlige eýe bolup bilýän, çeýe ulanmaga mümkinçilik berýän uly reňk palitrasyna däl-de, zolaklaryň giňligine we dykyzlygyna baglydyr. Aboveokardan ýa-da uzakdan haly eplenen liste meňzeýär. Şeýle-de bolsa, oturanyňyzda ýa-da onuň üstünde ýatanyňyzda, buklaryň illuziýasy duýulmazlygy mümkin. Bu ýakyn abstrakt nagyş hökmünde lezzet alyp boljak ýönekeý gaýtalanýan setirleriň ulanylmagyna getirýär.

Taslamanyň ady : Folded Tones, Dizaýnerleriň ady : Enoch Liew, Müşderiniň ady : Terrace Floors & Furnishings.

Folded Tones Haly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.