Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Haly

Folded Tones

Haly Halylar aslynda tekiz, maksat bu ýönekeý hakykata garşy çykmakdy. Üç ölçegli illýuziýa diňe üç reňk bilen gazanylýar. Halylaryň dürlüligi we çuňlugy, belli bir giňişlige eýe bolup bilýän, çeýe ulanmaga mümkinçilik berýän uly reňk palitrasyna däl-de, zolaklaryň giňligine we dykyzlygyna baglydyr. Aboveokardan ýa-da uzakdan haly eplenen liste meňzeýär. Şeýle-de bolsa, oturanyňyzda ýa-da onuň üstünde ýatanyňyzda, buklaryň illuziýasy duýulmazlygy mümkin. Bu ýakyn abstrakt nagyş hökmünde lezzet alyp boljak ýönekeý gaýtalanýan setirleriň ulanylmagyna getirýär.

Taslamanyň ady : Folded Tones, Dizaýnerleriň ady : Enoch Liew, Müşderiniň ady : Terrace Floors & Furnishings.

Folded Tones Haly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.