Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Athos

Kofe Stoly Braziliýaly modernist suratkeş Atos Bulkao tarapyndan döredilen mozaika panellerinden ylham alyp, gizlin çyzgyly bu kofe stoly, panelleriniň gözelligini we açyk reňklerini we ajaýyp şekillerini içki giňişlige çykarmak maksady bilen döredildi. Aboveokardaky ylham, gurjak jaýy üçin stol gurmak üçin birleşdirilen dört sany gutydan ybarat çagalaryň el işleri bilen utgaşdy. Mozaika sebäpli, tablisada enigma gutusy görkezilýär. Closedapylanda, çekijileri görüp bolmaz.

Taslamanyň ady : Athos, Dizaýnerleriň ady : Patricia Salgado, Müşderiniň ady : Estudio Aker Arquitetura.

Athos Kofe Stoly

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.