Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sütün Şöhleleriniň Gurluşy

Brackets

Sütün Şöhleleriniň Gurluşy Dizaýn, her binanyň öňki gurluşyna uýgunlaşyp, dünýäniň üçegindäki peýdasyz ýerleri dikeltmek üçin modulirlenen ulgamlary üpjün etmek üçin tehniki çözgütdir. Köp funksiýalarynyň biri elektrik energiýasyny tygşytlamakdyr. Şeýle hem estetiki taýdan içerde, onuň üçin göz öňünde tutulan örtükler, dürli materiallar ýa-da bezegler, ýa-da hasap üstleri, stollar we bölekler ýaly mebeller bilen işlemek üçin döredilipdir. Şeýle hem, giňişlikleri güýçli dowam etdirýän gün gyzdyryjy ulgamy üpjün edýär.

Taslamanyň ady : Brackets, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

Brackets Sütün Şöhleleriniň Gurluşy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.