Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Sagat

PIXO

Sanly Sagat Bu düşünje, 70-nji ýyllarda mehaniki sagadyň “togalanýan sanlaryny” “sanlaşdyrmak” barada. Doly nokat-matrisa ekrany bilen PIXO erkin animasiýa “togalanýan” sanlary görkezip bilýär. Itekleýjiler bilen beýleki sanly sagatlardan tapawutlylykda, PIXO-da ähli reesimleri işletmek üçin diňe öwrüp boljak täji bar: Wagt rejimi, Dünýä wagty, Sekundomer, 2 Duýduryş, Sagadyň wagty we Taýmer. Umumy dizaýn, täze ýerine ýetirişli sanly zatlary halaýan adamlar üçin niýetlenendir. Dürli reňk kombinasiýasy we unisex korpus dizaýny dürli ulanyjylaryň islegine laýyk gelýär.

Taslamanyň ady : PIXO, Dizaýnerleriň ady : PIXO TEAM, Müşderiniň ady : PIXO LIMITED COMPANY.

PIXO Sanly Sagat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.