Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy

Biometric Facilities Access Camera

Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy Irisleri we tutuş ýüzi özüne çekýän diwarlara ýa-da kiosklara gurlan biometrik enjam, soňra ulanyjy artykmaçlyklaryny kesgitlemek üçin maglumat bazasyna salgylanýar. Gapylary açmak ýa-da ulanyjylara girmek arkaly giriş mümkinçiligini berýär. Ulanyjynyň seslenme aýratynlyklary öz-özüňi deňleşdirmek üçin gurulýar. Leds gözleri göze görünmeýän ýagtylandyrýar we pes yşyk üçin çyra bar. Öň tarapynda goşa reňkli iki sany plastmassa bölegi bar. Kiçijik bölegi gözleri inçe jikme-jiklikler bilen çekýär. Forma has öňdäki 13 komponenti has estetiki önüme öwürýär. Korporatiw, senagat we öý bazarlary üçin.

Taslamanyň ady : Biometric Facilities Access Camera, Dizaýnerleriň ady : Travis Baldwin, Müşderiniň ady : Crea Inc Design LTD.

Biometric Facilities Access Camera Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.