Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Modully Içki Dizaýn Ulgamy

More _Light

Modully Içki Dizaýn Ulgamy Embygnalyp bilinýän, sökülip bilinýän we ekosustinaly modully ulgam. “More_Light” -yň ýaşyl ruhy bar we ulanmak gaty aňsat. Kwadrat modullarynyň çeýeligi we bilelikdäki ulgamy sebäpli gündelik zerurlyklarymyzy kanagatlandyrmak üçin innowasiýa we ideal. Dürli ululykdaky we çuňlukdaky kitapçalar, tekjeler, panel diwarlary, ekran stendleri, diwar bölümleri ýygnalyp bilner. Elýeterli dürli görnüşleriň, reňkleriň we dokumalaryň kömegi bilen onuň şahsyýeti has ýöriteleşdirilen dizaýn bilen hasam ösüp biler. Öý dizaýny, iş ýerleri, dükanlar üçin. Içindäki lişaýnikler bilen hem bar. caporasodesign.it

Taslamanyň ady : More _Light, Dizaýnerleriň ady : Giorgio Caporaso, Müşderiniň ady : Giorgio Caporaso Design.

More _Light Modully Içki Dizaýn Ulgamy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.