Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

xifix2base chair-one

Oturgyç Oturgyç dizaýny, iň az fizika we materiallara esaslanýar - bir tükeniksiz turba arkaly amala aşyrylýar. Durnuklylyk aýlaw görnüşi bilen gazanylýar. Mundan başga gurluşyklar we birikmeler zerur däl. Oturgyçda diňe burçlar ýok - sazlaşykly egriler. Bu ýeňil oturgyç - bezeg we goşmaça gurluşyksyz. Ol kiçi kwartiralar we ofisler üçin niýetlenendir. Iň peseldilen bir turbanyň gurluşygy derrew görünýär.

Taslamanyň ady : xifix2base chair-one, Dizaýnerleriň ady : Juergen Josef Goetzmann, Müşderiniň ady : Creativbuero.

xifix2base  chair-one Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.