Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

xifix2base rocking-chair-one

Oturgyç Oturýan oturgyç dizaýny, iň az fizika we materiallara esaslanýar - bir tükeniksiz turba arkaly amala aşyrylýar. Durnuklylyk aýlaw görnüşi bilen gazanylýar. Mundan başga gurluşyklar we birikmeler zerur däl. Oturgyçda diňe burçlar ýok - sazlaşykly egriler. Bu nagyşlar we goşmaça gurluşyklar bolmazdan, näzik we rahat oturgyç. Livingaşaýyş otaglary ýaly dynç alyş ýerleri üçin niýetlenendir. Iň peseldilen bir turbanyň gurluşygy derrew görünýär.

Taslamanyň ady : xifix2base rocking-chair-one, Dizaýnerleriň ady : Juergen Josef Goetzmann, Müşderiniň ady : Creativbuero.

xifix2base rocking-chair-one Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.