Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişa

50s news-gift paper

Afişa Singapurdaky satyjylaryň harytlary gaplamak üçin gazet ulanan günlerine göz aýlasak, 1950-nji ýyllarda ylhamlanan bu sowgat kagyzy şol günleriň nostalgiki ýatlamalaryny oýarýar. 1950-nji ýyllardaky täzelikler we iň esasy hekaýalar ýaş nesle sowgady geçmiş bilen baglanyşdyrmaga kömek edip, gyzykly şahsyýet çeşmesini emele getirýär. Köne habar neşiriniň üstünde ulanylýan janly hytaý tipografiýasy adaty we häzirki zaman garyndysyny döredýär, şol bir wagtyň özünde düýbünden özüne çekiji we islendik pursat üçin sowgat bukjasyny döredýär. Şeýle hem afişa hökmünde görkezilip bilner.

Taslamanyň ady : 50s news-gift paper, Dizaýnerleriň ady : Jesvin Yeo, Müşderiniň ady : Chinatown Business Association.

50s news-gift paper Afişa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.