Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Wideo Ýaýlym Enjamy

Avoi Set Top Box

Sanly Wideo Ýaýlym Enjamy “Avoi”, esasan, teleýaýlym ulanyjylary üçin sanly ýaýlym tehnologiýasyny üpjün edýän “Vestel” -iň iň täze “Smart Set Top Boxes” -lerinden biridir. Awoýyň iň möhüm häsiýeti "gizlin howa çalşygy". Gizlin howa çalşygy üýtgeşik we ýönekeý dizaýnlary döretmäge mümkinçilik berýär. “Avoi” bilen, HD kanalda sanly kanallara tomaşa etmekden başga-da, aýdym-saz diňläp, film görüp we telewizoryň ekranyndaky suratlara we suratlara UI menýusy arkaly gözegçilik edip bolýar. “Avoi” -iň operasiýa ulgamy “Android V4.2 Jel”

Taslamanyň ady : Avoi Set Top Box, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

Avoi Set Top Box Sanly Wideo Ýaýlym Enjamy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.