Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şişa

Shapes hookah

Şişa ) 6) temmäki jamy has uzyn tüsse üçin şekillendirilýär, ýöne temmäkiniň aşa gyzmagynyň öňüni alýar, temmäki süzülmeli däl 7) ähli birikmeler nurbatly we howa geçirijilikli 8) azyk derejesindäki silikondan şlang, adaty şlanglardan tapawutlylykda, ýuwup bolýar; poslamak ýa-da çüýremek howpy ýok, silikon tagamlary siňdirmeýär

Taslamanyň ady : Shapes hookah, Dizaýnerleriň ady : Shapes, Forta Group llc, Müşderiniň ady : Shapes hookahs.

Shapes hookah Şişa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.