Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

sa.de01

Lampa Sarah Dehandschutter, materialyň aýratynlyklaryndan gönüden-göni kagyz ýüzünde taslanyp bolmaýan organiki görnüşleri döredýär. Egrilen hasanyň üstünden geýilen eşik tebigy we ajaýyp şal görnüşine getirýär. Asimmetrik görnüşi sebäpli, dowam edýän hereketi teklip edip, her nukdaýnazardan tapawutly görünýär. Çalis galyndyda, güýçlendirilen gipsde köpelýär. Lightagtylyk, aç-açan ak iç ýüzünde şöhlelendirilip, gaty arkaýyn görnüşe ünsi çekip, titreýän şaroskuro döredýär. Çyra görnüşi deňagramlylygy saklaýan demir çybyk bilen asylýar

Taslamanyň ady : sa.de01, Dizaýnerleriň ady : Sarah Dehandschutter, Müşderiniň ady : Sarah Dehandschutter.

sa.de01 Lampa

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.