Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwujy Panel Interfeýsi Interfeýsiň

Project Halo

Ýuwujy Panel Interfeýsi Interfeýsiň Bu ýuwujy üçin täze interfeýs düşünjesidir. Bu duýgur ekranda köp düwmelerden ýa-da uly tigirden has aňsat bolar. Bu sizi ädimme-ädim saýlamaga alyp barar, ýöne sizi kän pikirlenmez. Dürli mata we aýlaw görnüşini saýlanyňyzda dürli reňkli wizualizatoryň görkezilmegini isleýäris, şonuň üçin bu indi öýüňiz üçin ajaýyp zat bolup biler. Telefonyňyz uzakda bolar, habar alarsyňyz we hasabat berersiňiz we ýuwujyňyza internet arkaly buýruk iberersiňiz.

Taslamanyň ady : Project Halo, Dizaýnerleriň ady : Juan Yi Zhang, Müşderiniň ady : eico design.

Project Halo Ýuwujy Panel Interfeýsi Interfeýsiň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.