Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diş Çotgasy

TTONE

Diş Çotgasy TTone, adaty batareýalarsyz saz çalýan çagalar üçin interaktiw diş çotgasydyr. TTone çotga hereketi bilen öndürilen kinetiki energiýany ele alýar. Düşünje, sagdyn diş arassaçylygy endiklerini ösdürmek bilen bir hatarda, çotgany çaga üçin has gyzykly etmekdir. Saz çalşylýan çotgadan gelýär, Çotga çalşylanda täze çotga bilen birlikde täze saz sazyny alýarlar. Aýdym-saz çagany hezil edýär, olary dogry wagt ýuwmaga höweslendirýär, şol bir wagtyň özünde-de ene-atalara çagasynyň çotga wagtyny tamamlandygyny ýa-da ýokdugyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : TTONE, Dizaýnerleriň ady : Nien-Fu Chen, Müşderiniň ady : Umeå Institute of Design .

TTONE Diş Çotgasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.