Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çeýe Ofis

Suivez le guide

Çeýe Ofis Bu düşünje, Günbatar Flandriýa welaýaty tarapyndan gurnalan dizaýn bäsleşigi üçin döredildi. Wezipe birnäçe ofisiň ortasyndaky uly boş ýeri, ulanyjylaryň ýygnanjak mebelleri bilen doldurmakdy. “Suivez le guide”, ulanyja başga bir iş bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýän 7 tomlyk kontrplakdan ybaratdyr. Her gutynyň ýerleşýän ýerini zerur funksiýa boýunça aňsatlyk bilen üýtgedip bilerler. “Suivez-le-guide” ofis mebelleri bilen baglanyşykly konwensiýalar bilen arakesme berýär. Işlemegiň we aragatnaşyk etmegiň beýleki usullaryna bolan islege jogap.

Taslamanyň ady : Suivez le guide, Dizaýnerleriň ady : Five Am, Müşderiniň ady : Five AM.

Suivez le guide Çeýe Ofis

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.