Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölekleýin Içerki Dizaýn

Hiveometric - Kuppersbusch Showroom

Bölekleýin Içerki Dizaýn Müşderi markany gowy görkezmek üçin döredijilik dizaýnyny gözleýär. 'Hiveometrik' ady, esasy düşünjäni aýdýan we dizaýny göz öňüne getirýän 'uýa' we 'geometrik' iki sözden emele gelýär. Dizaýn, ary şekilli elektrik merkezi bolan markanyň gahryman önüminden ylham alýar. Ary ballary, diwar we potolok aýratynlyklary ýaly göz öňüne getirilen çylşyrymly geometrik görnüşleri üznüksiz birleşdirýär we birleşdirýär. Çyzyklar näzik we arassa, netijede çäksiz hyýal we döredijiligi alamatlandyrýan häzirki zaman görnüşi ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : Hiveometric - Kuppersbusch Showroom, Dizaýnerleriň ady : Alain Wong, Müşderiniň ady : .

Hiveometric - Kuppersbusch Showroom Bölekleýin Içerki Dizaýn

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.