Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şem Tutýanlar

Hermanas

Şem Tutýanlar Hermanas agaç şemleri maşgalasy. Olar size oňaýly atmosfera döretmäge kömek etmäge taýyn bäş aýal dogan (herman) ýalydyr. Her bir şemdanyň özboluşly beýikligi bar, şonuň üçin olary birleşdirseňiz, adaty çaý çyralaryny ulanyp, dürli ululykdaky şemleriň yşyklandyryş täsirini simulasiýa edip bilersiňiz. Bu şem eýeleri öwrüli bugdan ýasalýar. Halaýan ýeriňize laýyk kombinasiýa döretmäge mümkinçilik berýän dürli reňkler bilen boýalýar.

Taslamanyň ady : Hermanas, Dizaýnerleriň ady : Maurizio Capannesi, Müşderiniň ady : .

Hermanas Şem Tutýanlar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.