Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjak

Movable wooden animals

Oýunjak Dürli haýwan oýunjaklary dürli ýollar bilen hereket edýär, ýönekeý, ýöne gyzykly. Abstrakt haýwan şekilleri çagalary göz öňüne getirýär. Toparda 5 haýwan bar: Doňuz, Ördek, irairaf, Ulitka we Dinozawr. Ördekiň kellesi stoldan alanyňyzda sagdan çepe hereket edýär, size "" OK "diýýän ýaly; Irairafyň kellesi ýokardan aşaklygyna hereket edip biler; Doňuz burny, Ulitka we Dinozawryň kelleleri guýruklaryny öwüreniňizde içerden daşyna hereket edýär. Hereketleriň hemmesi adamlary ýylgyrýar we çagalary çekmek, iteklemek, öwürmek we ş.m. ýaly dürli usullarda oýnamaga mejbur edýär.

Taslamanyň ady : Movable wooden animals, Dizaýnerleriň ady : Sha Yang, Müşderiniň ady : Shayang Design Studio.

Movable wooden animals Oýunjak

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.