Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol, Oturgyçlar

Hoek af

Stol, Oturgyçlar Iňlis dilinde terjime edilen “Hoek af” “burçy ýitirmek” manysyny berýär, ýöne kimdir biri gämi duralgasynda bir burçy sypdyrýar diýlende, olaryň birneme däli bolandygyny aňladýar. Bu sözler hakda "bir burç ýitirýän" dostum hakda pikirlenip otyrkam, bir burçy sypdyrsa-da, hakykatdanam has gyzyklydygy maňa düşündi. Mende täsir galdyran zat, bir kwadrat alsaň we bir burçy kesseň, iki täze burç döredilýär, ýagny bir zady ýitirmegiň ýerine bir zat gazanylýar. “Hoek af” -yň her bölegi bir burçy ýitirdi, ýöne iki burç we iki aýak gazandy.

Taslamanyň ady : Hoek af, Dizaýnerleriň ady : David Hoppenbrouwers, Müşderiniň ady : David Hoppenbrouwers.

Hoek af Stol, Oturgyçlar

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.