Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepler

Clairely Upcycled Jewellery

Şaý-Sepler Kleýr de Lune Çandelieriň önümçiliginden galyndy materiallaryny ulanmak zerurlygy sebäpli döredilen owadan, düşnükli, ýokary derejeli şaý-sepler. Bu setir köp sanly kolleksiýa öwrüldi - hemmesi hekaýalary aýdyp berýär, hemmesi dizaýneriň filosofiýasyna gaty şahsy göz aýlaýar. Aç-açanlyk dizaýnerleriň öz pelsepesiniň möhüm bölegi bolup, ulanylýan akriliň saýlanmagy bilen şöhlelenýär. Özüniň ýagtylygy görkezýän ulanylýan aýna akrilinden başga-da material elmydama aç-açan, reňkli ýa-da düşnüklidir. CD gaplamasy gaýtadan kesgitlemek düşünjelerini güýçlendirýär.

Taslamanyň ady : Clairely Upcycled Jewellery , Dizaýnerleriň ady : Claire Requa, Müşderiniň ady : CLAIRELY upcycled jewellery.

Clairely Upcycled Jewellery  Şaý-Sepler

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.