Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr Synag Desgasy

Grapevine House

Çakyr Synag Desgasy Üzümçilik hakda garaşylýan mugt diýen ýaly abstrakt üzüm görnüşindäki üzüm öýi. Sanly ýasalan sütünden emele gelen esasy goldaw elementi, köne üzüm köküne hormat goýmagy aňladýar. Üzüm öýüniň öňündäki üznüksiz aýnalar hemme taraplaýyn açyk we üzümçiligiň derrew peýza. Tejribesini üpjün edýär. Testinghli synag çakyrlarynyň wizual tagamy bu görnüşde berilmelidir.

Taslamanyň ady : Grapevine House, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : Winemaker Association.

Grapevine House Çakyr Synag Desgasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.