Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Düşege Öwrülýän Stol

1,6 S.M. OF LIFE

Düşege Öwrülýän Stol Esasy düşünje, ofisimiziň çäklerine laýyk bolmak üçin durmuşymyzyň kiçelýändigini düşündirmekdi. Ahyrynda, her bir siwilizasiýanyň sosial kontekstine baglylykda zatlara başgaça düşünip biljekdigine düşündim. Mysal üçin, bu stol dynç alyş üçin ýa-da kimdir biri bellenilen möhletleri ýerine ýetirmek üçin kynçylyk çekýän günlerinde gije birnäçe sagat uklamak üçin ulanylyp bilner. Taslama prototipiň (uzynlygy 2,00 metr we ini 0,80 metr = 1,6 sm) ölçegleri we işiň durmuşymyzda has köp ýer tutmagy bilen atlandyryldy.

Taslamanyň ady : 1,6 S.M. OF LIFE, Dizaýnerleriň ady : Athanasia Leivaditou, Müşderiniň ady : Studio NL (my own practice).

1,6 S.M. OF LIFE Düşege Öwrülýän Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.