Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mebel We Fanat Mebeliň

Brise Table

Mebel We Fanat Mebeliň “Brise Table” howanyň üýtgemegi üçin jogapkärçilik duýgusy we kondisionerleri däl-de, janköýerleri ulanmak islegi bilen döredildi. Güýçli şemal öwüsmegiň ýerine, kondisionerden ýüz öwürenden soň hem howany aýlamak bilen özüni sowuk duýmaga jemleýär. “Brise Table” bilen ulanyjylar birneme şemal alyp, şol bir wagtyň özünde gapdal stol hökmünde ulanyp bilerler. Şeýle hem, daşky gurşawa gowy aralaşýar we giňişligi has owadan edýär.

Taslamanyň ady : Brise Table, Dizaýnerleriň ady : WONHO LEE, Müşderiniň ady : Wonho Lee.

Brise Table Mebel We Fanat Mebeliň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.