Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Blue Chip Indulgence

Restoran Mawy çip indulgensiýasy, ajaýyp, kämillik we ýyly gurşaw arkaly janlandyrylan nusgawy we häzirki zaman dizaýnlarynyň arasyndaky sazlaşykly nikany görkezýän taslama. Blan restoranynyň ýerleşýän kolonial köşgüniň gurluşyny we arhitekturasyny göz öňünde tutsak, daş-töweregiň köp bölegi adaty ýasalan mebel we gurallary ulanyp, döwrebap enjamlary öz içine alýan mahaly, köne iňlis diline öýkünmek üçin ýasaldy. Gurlan dizaýn restorana müşderilere çeýe hyzmat etmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde ähli müşderiler üçin gizlinlik we lezzet berýär.

Taslamanyň ady : Blue Chip Indulgence, Dizaýnerleriň ady : Chaos Design Studio, Müşderiniň ady : Chaos Design Studio.

Blue Chip Indulgence Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.